Wzór formularza udzielenia Pełnomocnictwa

 Działając w imieniu własnym, jako Użytkownik Witryny, upoważniam niniejszym:

 Nazwa firmy:

InPost/Fedex

lub …. (inna firma)

do dokonania w moim imieniu odbioru zarezerwowanego i opłaconego przeze mnie Alkoholu lub Innych Produktów ze Sklepu, a następnie wysyłki odebranego Alkoholu lub Innych produktów na wskazany przeze mnie w formularzu Rezerwacji adres. Wymienione czynności powinny odbyć się na warunkach szczegółowo ustalonych w formularzu Rezerwacji, bądź na podstawie obopólnych ustaleń.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

 …………………..

Użytkownik