Polityka prywatności

 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1.1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które każdy użytkownik podał nam przy rejestracji konta na stronie www.manufakturanalewek.pl lub przy zamówieniu usługi newsletter, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne uzyskania szczegółowych informacji.

1.2. Administrator

MM Dystrybucja FHU („MM”), z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Wisze 69b, NIP: 684-185-04-67, REGON: 180966007 jest Administratorem danych osobowych zarejestrowanego użytkownika strony. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@winoiprzyjaciele.pl.

1.3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązkami wynikającymi z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), a także przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator niniejszym informuje użytkownika strony www.winoiprzyjaciele.pl , o tym że:

 

1)     Przedstawicielem Administratora jest: Dominik Mączyński, e-mail: biuro@winoiprzyjaciele.pl;

2)     Inspektorem ochrony danych w rozumieniu RODO u Administratora jest Marcin Mączyński ,e-mail: biuro@winoiprzyjaciele.pl;

 

3)     celem przetwarzania danych osobowych użytkowników strony  takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, miejsce zamieszkania, płeć, adres poczty elektronicznej jest wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora (dalej „Umowa”) oraz bycie członkiem newsletteru portalu MN.

4)     dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz b) RODO;

5)     Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych przez Administratora (kategoria „Pracowników”), a także spółka wykonująca Umowę w imieniu Administratora, firma kurierska dostarczająca produkty zakupione na podstawie Umowy, którzy będą wykonywali  swoje obowiązki na podstawie zawartych z nimi umów o powierzenie przetwarzania danych (kategoria „Wykonawców”);

6)     dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 (dwóch) lat od dnia wykonania i rozliczenia zawartej Umowy, przy czym okres ten upłynie z chwilą całkowitego wykonania użytkownika strony www.manufakturanalewek.pl obowiązków wobec Administratora, a także po zapłacie wszelkich należności wobec Administratora;

7)     Użytkownik strony www.winoiprzyjaciele.pl  posiada prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

8)     Użytkownik strony www.winoiprzyjaciele.pl ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa;

9)     wniesienie sprzeciwu, żądanie usunięcia danych lub wstrzymania ich przetwarzania może uniemożliwić wykonanie zawartej Umowy i stanowić podstawę jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym;

10)   podanie przez użytkownika strony www.manufakturanalewek.pl danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wykonania Umowy, zaś w przypadku niepodania lub żądania ich poprawienia lub usunięcia nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie Umowy;

11)   Dane osobowe użytkownika strony www.winoiprzyjaciele.pl  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu przepisów art. 22 i innych RODO

 

 1. a)zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zbierania danych o zamówieniach użytkownika strony www.manufakturanalewek.pl , a w szczególności zainteresowaniu kategoriami produktów, częstotliwością i okresem dokonywanych zakupów
 2. b)na podstawie uzyskanych danych Administrator będzie mógł przygotować określone oferty produktowe dedykowane użytkownikowi strony www.manufakturanalewek.pl , udzielić rabatu czy zaproponować skorzystanie z promocji
 3. c)dane uzyskane na podstawie profilowania będą szczególnie chronione przez dedykowanego przedstawiciela Administratora, który zostanie poinstruowany o zakazie dalszego przekazywania danych osobowych użytkowników strony www.manufakturanalewek.pl  uzyskanych na podstawie profilowania
 4. d)przygotowywanie ofert, o których mowa w lit. b) powyżej będzie się odbywało z zachowaniem pełnej animizacji danych i wyłącznie przez dedykowanego przedstawiciela Administratora

12)   Administrator nie pozyskał i nie będzie pozyskiwał danych osobowych użytkownika strony www.winoiprzyjaciele.pl   w inny sposób niż od użytkownika strony www.winoiprzyjaciele.pl  , którego dotyczą.

 

 1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

 

 1. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES
 1. ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
 1. KONFIGURACJI SERWISU
 2. i)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika strony www.manufakturanalewek.pl oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. ii)rozpoznania urządzenia Użytkownika strony www.winoiprzyjaciele.pl oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 1. UWIERZYTENIANIA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE
 2. i)utrzymania sesji Użytkownika strony www.winoiprzyjaciele.pl(po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. ii)poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony www.manufakturanalewek., umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii)  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

 1. REALIZACJI PROCESÓW NIEZBĘDNYCH DLA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH
 2. i)dostosowania zawartości stron internetowych www.manufakturanalewek.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. ii)poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

iii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

 

 1. ANALIZ I BADAŃ ORAZ AUDYTU OGLĄDALNOŚCI
 2. i)tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SERWISU
 1. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.
 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
 1. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
 1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.
 1. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl.
 1. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak ChatBot.

 

 1. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.winoiprzyjaciele.pl